2024
Restaurant in Nizhny Novgorod
NIZHNY NOVGOROD, russia

GROUND FLOOR - BAR
CORRIDOR
ICE ROOM
GROUND FLOOR restroom
restaurant
restroom